Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας Σχολείου

Ταχ. Διεύθυνση    :  Άγιος Γερμανός
Ταχ. Κώδικας       :   53077
Πληροφορίες        : Ρότσιας Μιχαήλ

Τηλέφωνο            : 2385051844                                                               

Fax                        : 2385051844
Email                   : mail@dimaggerman.flo.sch.gr